فارسی هشتم خوب جهان را ببین

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا فارسی هشتم خوب جهان را ببین راستی را کس نمی داند که در فصل بهار از کجا گردد پدیدار ، این همه نقش و نگار
نکته دستوری :
پدیدار : مسند / ( را ) در راستی به معنی ( به ) است و ( راستی را ) نقش قیدی دارد / این همه = صفت اشاره و نقش و نگار = هسته عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند چون برآید این همه گل های نغز کامکار
آرایه ها :
حیران شدن عقل = تشخیص / تکرار ( ک ) = نغمه حروف
نکته دستوری :
چون (= چگونه ) = قید پرسشی چون نپرسی کاین تماثیل ازکجا آمد پدید ؟ چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار
برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟ ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار ؟
آرایه ها :
می خندد و می گرید = تضاد / خندیدن برق و گریستن ابر = تشخیص کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار ؟ پایان...